Sprzedaż kruszyw naturalnych:

piasek wiślany, rzeczny, żółty

piasek wiślany

Piasek rzeczny / żółty / Osadowa skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 - 2,5 mm, składnikiem jest kwarc SiO2 .
 
Wydobywany z jezior i rzek.
pospółka, materiał sypki, kawałkowy niesortowany, grunt rodzimy mineralny

pospółka

Materiał sypki lub kawałkowy niesortowany (np. węgiel, kruszywo budowlane). Pospółka to jednocześnie grunt rodzimy mineralny zbliżony do piasku i żwiru. Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986 i charakteryzuje się zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ). W przypadku występowania frakcji iłowej w ilości ponad 2% (fi > 2 %), określa się taki materiał jako pospółkę gliniastą. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.
 
Pospółka - ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność - jest materiałem często wykorzystywanym w budownictwie jako podbudowa pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k > 8 m/dobę) i w pokrewnych dziedzinach.
żwir, luźna skała osadowa, psefity, okruchy skalne, otoczaki

żwir

Luźna skała osadowa należąca do grupy psefitów. Składa się z obtoczonych okruchów skalnych (tzw. otoczaków) o średnicy przekraczającej 2 mm (zwykle od kilku do kilkunastu cm).
 
W zależności od genezy wyróżnia się żwiry: morskie, jeziorne, rzecznolodowcowe, rzeczne.

 

Sprzedaż ziemi ogrodowej

ziemia ogrodowa, ziemia
 
Ziemia ogrodowa

 

Sprzedaż humusu

humus, próchnica glebowa, endopróchnica
 
Próchnica glebowa decyduje w znacznej mierze o żyzności gleb, zwłaszcza piaszczystych. Próchnica glebowa wymieszana z częścią mineralną gleby tworzy tzw. endopróchnicę, w leśnych glebach próchnica glebowa znajduje się także na powierzchni (ektopróchnica).
 
Zawartość próchnicy w glebach jest zróżnicowana, na obszarze Polski waha się między 0,6-6%, przy czym jest ona największa w czarnoziemach, czarnych ziemiach, rędzinach i madach, natomiast najmniejsza w glebach bielicowych (bielicoziemne gleby), płowych i brunatnych.

 

Sprzedaż tłucznia

tłuczeń, szuter, szaber, kruszywo budowlane
 
Tłuczeń, szuter, szaber, kruszywo budowlane (o średnicy ziaren 25-80 mm), używane na nawierzchnie i do betonów. Otrzymywane przez tłuczenie lub kruszenie kamieni albo gruzu ceglanego.

 

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą: